Αποστολή

Το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 155/2007 (ΦΕΚ 198 Α΄/ 23-8-2007) (για το ΦΕΚ πατήστε εδώ). Είναι Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ε.Π.Ι.) με έδρα τον Μυστρά, που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ειδικότερα στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών.

Το Ινστιτούτο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το Υπουργείο παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

Αποστολή του Ινστιτούτου είναι α) Να διεξάγει έρευνα στους τομείς της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Βυζαντινής Ιστορίας, Βυζαντινής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας, των Επιστημών και του Δικαίου κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου, ιδίως στην περιοχή της Λακωνίας και γενικότερα της Πελοποννήσου.

β) Να προωθεί την έρευνα σε διεθνές επίπεδο και τη συνεργασία με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ) Να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτητών των Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ομοειδών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Επίσης, στο Ινστιτούτο μπορεί να εκτελείται μέρος ή και το σύνολο της διδακτορικής διατριβής υποψηφίων διδακτόρων.

δ) Να μελετά τη δημώδη παράδοση κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή περίοδο.

 Για την εκπλήρωση της αποστολής του το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.:

α) Καταρτίζει και εκτελεί ερευνητικά προγράμματα ή μελέτες αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς.

β) Οργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και κάθε φύσεως επιστημονικές εκδηλώσεις.

γ) Δημοσιεύει τα αποτελέσματα των εκτελουμένων ερευνών ή μελετών, πρακτικά συνεδρίων, καθώς και συναφείς προς το αντικείμενο του εργασίες.

δ) Μεριμνά για την προώθηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των διεξαγόμενων ερευνών με κάθε πρόσφορο μέσο.

ε) Συμβάλλει στη μετεκπαίδευση επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό στους τομείς της δραστηριότητάς του.

στ) Στηρίζει τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των Τμημάτων Ιστορίας − Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ που έχουν γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τους τομείς δραστηριότητας του.