Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο πλαίσιο της αποστολής του το ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. συνοργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βυζαντινός κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό».   

Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων (90 ECTS) και περιλαμβάνει διδασκαλία μαθημάτων (συνολικά 30 ECTS ανά εξάμηνο) κατά τα 2 πρώτα εξάμηνα και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS) κατά το 3ο εξάμηνο.

Για τον Κανονισμό Λογοκλοπής (ΠΑΠΕΛ) πατήστε εδώ.

1) Κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του (2017-2018), στο Πρόγραμμα εγγράφηκαν και παρακολούθησαν 21 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Για την απόφαση ίδρυσης πατήστε εδώ.

Για τον Κανονισμό σπουδών πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ.

Για τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ.

2) Το Π.Μ.Σ. επανιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Κατά το έτος 2018-2019 στο Πρόγραμμα εγγράφηκαν και παρακολουθούν 9 μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Για την απόφαση επανίδρυσης πατήστε εδώ.

Για τον Κανονισμό λειτουργίας πατήστε εδώ και ΦΕΚ.

Για τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ.

.